LOADING

power Tag

قرار گرفتن در جایگاه قدرت و ضعف، بر رفتار و عملکرد ذهن ما چه تاثیری دارد ؟

قسمت اول پریسا نویدی (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم شناختی، تهران، ایران) در پژوهش‌های روان‌شناختی و عصبی که درباره قدرت انجام شده‌اند، قدرت رابا (1) توانایی کنترل منابع، و (2) توانایی تاثیرگذاری بر و متقاعد کردن دیگران تعریف می‌کنند. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که قرار گرفتن در سلسله‌مراتبِ ارزشی قدرت و یا ضعف، منجر به شکل‌گیری […]